Hankkeet

Hanketyöskentely on olennainen osa CoFin tutkijaryhmän toimintaa.  Meillä on kokemusta yhteistyöstä niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin kumppanien ja verkostojen kanssa monella eri toimialalla. Opiskelijat ovat mukana tutkimustemme toteutuksessa aina kuin mahdollista.

Käynnissä olevat hankkeet

Elli-hanke (Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa) selvitetään yhteistoiminta-alueen energiatehokkuuden ja cleantech-osaamisen kärjet ja tuotetaan alan toimijoita tukevaa sähköistä markkinointi- sekä viestintämateriaalia. Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen. Yrityksiä osallistetaan hankkeeseen mm. NIA (Nordic Innovation Accelerator) -
alustan avulla.


Hankkeessa kootaan laaja-alaisesti energia- ja cleantech-alan yrityksiä, viranomaisia, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita sekä muita sidosryhmiä mukaan suunnittelemaan kolmelle kohdeasuinalueelle energiatehokkaita ja asuinaluekohtaisia energiaratkaisuja. Kohdeasuinalueet ovat eri suunnitteluvaiheissa ja niillä on erilaisia vaatimuksia ja tarpeita, jotka suunnitelussa on otettava huomioon. Energiatarkastelun, päästömallinnuksen ja kustannustarkastelun avulla kaikille alueille luodaan kehityspolku.

Yritykset ja muiden sidosryhmien edustajat kutsutaan osallistumaan hankkeen aikana kolmeen tulevaisuustyöpajaan, joissa tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä rakennetaan vaihtoehtoisia skenaarioita ja tuetaan energiatehokkaiden alueiden suunnittelua sekä kestävien strategioiden luomista.

Hanke saa EAKR-rahoitusta.


Zet-hankkeessa (1.8.2015-28.2.2017) työttömät nuoret ja pelialan ammattilaiset kehittävät yhdessä pelillisiä ominaisuuksia sisältävää sovellusta. Sovelluksen tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan oman elämänsä ja tulevaisuutensa suuntaviivoja sekä tukea työ- ja toimintakykyä. Hankkeessa laaditaan ja pilotoidaan myös palvelukonsepti siihen, miten sovellusta voidaan hyödyntää osana nuoren käyttämiä palveluita. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Meanfish Oy yhteistyössä Hangon ja Lohjan kaupunkien kanssa. Hanke on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama.

www.zet-hanke.fi  

MORFEUS-hankkeessa (1.1.2015 – 30.6.2017) tutkitaan hyvinvointipalvelujen monitoimijaisia ekosysteemejä ja kehitetään niitä palvelu­muotoilun, tietomallintamisen ja tulevaisuudentutkimuksen lähestymistavoilla. Tarkastelun kohteena ovat ekosysteemin toimijat eli hyvin­vointialan yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä ekosysteemin eri toimijoiden väliset suhteet. Hanke saa rahoitusta Tekesiltä, ja hankekumppanina on Aalto-yliopisto.

morfeus.fi


Tutustu myös jo päättyneisiin hankkeisiimme >>