Hankkeet

Hanketyöskentely on olennainen osa CoFin tutkijaryhmän toimintaa.  Meillä on kokemusta yhteistyöstä niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin kumppanien ja verkostojen kanssa monella eri toimialalla. Opiskelijat ovat mukana tutkimustemme toteutuksessa aina kuin mahdollista.

Käynnissä olevat hankkeet

TYÖKE – Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen
Valtakunnallisen ESR-rahoitetun hankkeen tavoitteena on:
  1. rakentaa toiminnallinen integraatio työterveyshuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutustoimijoiden kanssa osana SOTE muutosta
  2. kehittää työterveystoiminnan sisältöjä vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja terveydenhuollon muutokseen
Lisäksi tuotamme näkemyksellistä tulevaisuustietoa työterveyshuollosta tulevaisuuden tutkimuksen menetelmin.
 
Hankkeessa ovat mukana
• Helsingin yliopisto
• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
• Laurea-ammattikorkeakoulu
• Itä-Suomen yliopisto
• Maakuntien toimijat


Elli-hanke (Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa) selvitetään yhteistoiminta-alueen energiatehokkuuden ja cleantech-osaamisen kärjet ja tuotetaan alan toimijoita tukevaa sähköistä markkinointi- sekä viestintämateriaalia. Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen. Yrityksiä osallistetaan hankkeeseen mm. NIA (Nordic Innovation Accelerator) -
alustan avulla.


Hankkeessa kootaan laaja-alaisesti energia- ja cleantech-alan yrityksiä, viranomaisia, tutkimus- ja koulutusorganisaatioita sekä muita sidosryhmiä mukaan suunnittelemaan kolmelle kohdeasuinalueelle energiatehokkaita ja asuinaluekohtaisia energiaratkaisuja. Kohdeasuinalueet ovat eri suunnitteluvaiheissa ja niillä on erilaisia vaatimuksia ja tarpeita, jotka suunnitelussa on otettava huomioon. Energiatarkastelun, päästömallinnuksen ja kustannustarkastelun avulla kaikille alueille luodaan kehityspolku.

Yritykset ja muiden sidosryhmien edustajat kutsutaan osallistumaan hankkeen aikana kolmeen tulevaisuustyöpajaan, joissa tulevaisuudentutkimuksen menetelmillä rakennetaan vaihtoehtoisia skenaarioita ja tuetaan energiatehokkaiden alueiden suunnittelua sekä kestävien strategioiden luomista.

Hanke saa EAKR-rahoitusta.

Kehä
KEHÄ -hankkeen päätavoitteena on tehostaa sitoutuvan energian ja/tai ravinteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa ja laajemminkin vesiliiketoiminnassa taloudellisesti ja luontoa säästävällä tavalla.

Hankkeen muut toteuttajat ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja  Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy.

Hanke saa EARK-rahoitusta Uudenmaanliiton kautta.

Zet-hankkeessa (1.8.2015-28.2.2017) työttömät nuoret ja pelialan ammattilaiset kehittävät yhdessä pelillisiä ominaisuuksia sisältävää sovellusta. Sovelluksen tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan oman elämänsä ja tulevaisuutensa suuntaviivoja sekä tukea työ- ja toimintakykyä. Hankkeessa laaditaan ja pilotoidaan myös palvelukonsepti siihen, miten sovellusta voidaan hyödyntää osana nuoren käyttämiä palveluita. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Meanfish Oy yhteistyössä Hangon ja Lohjan kaupunkien kanssa. Hanke on osittain Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama.

www.zet-hanke.fi  

MORFEUS-hankkeessa (1.1.2015 – 30.6.2017) tutkitaan hyvinvointipalvelujen monitoimijaisia ekosysteemejä ja kehitetään niitä palvelu­muotoilun, tietomallintamisen ja tulevaisuudentutkimuksen lähestymistavoilla. Tarkastelun kohteena ovat ekosysteemin toimijat eli hyvin­vointialan yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä ekosysteemin eri toimijoiden väliset suhteet. Hanke saa rahoitusta Tekesiltä, ja hankekumppanina on Aalto-yliopisto.

morfeus.fi


Tutustu myös jo päättyneisiin hankkeisiimme >>